Subsidies en regelingen

Bij de gemeente

Beleidsnota zonnepanelen Beemster
De gemeente heeft als doelstelling om te komen tot meer duurzaam energieverbruik. Zonne-energie levert hier een bijdrage aan. Het plaatsen van zonnepanelen op een dak is als aan bepaalde criteria wordt voldaan vergunningsvrij. Ook kan met vergunning plaatsing van grondgebonden zonnepanelen in het bouwvlak volgens het bestemmingsplan zijn toegestaan. Daarnaast zijn specifiek voor agrarische bedrijven beleidsregels geformuleerd om grondgebonden zonnepanelen in afwijking van het bestemmingsplan mogelijk te maken. De betreffende beleidsnota is door de raad vastgesteld op 9 juli jl.

De vastgestelde beleidsnota ligt van 12 augustus tot en met 23 september 2019 ter inzage op maandag van 16.00 – 19.00 uur in de centrale hal van het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster (openingstijden) en in de centrale hal van het stadhuis van de gemeente Purmerend, Purmersteenweg 42 te Purmerend (openingstijden). De vastgestelde beleidsnotitie is tevens digitaal te raadplegen op Overheid.nl of op deze website Beleidsnota Zonnepanelen in Beemster

Iedereen kan op verzoek tegen betaling van leges een afschrift krijgen van de beleidsnota.

De beleidsnota heeft op grond van de algemene Wet bestuursrecht de juridische status van beleidsregel en is daarom niet vatbaar voor bezwaar en beroep.

Via andere websites:

Duurzaam bouwloket
Het duurzaam bouwloket wijst u de weg. Hier vindt u een overzicht van alle subsidies, leningen en andere regelingen voor energiebesparing. Makkelijk! Bent u als bewoner benieuwd hoe u van de vele subsidiemogelijkheden gebruik kunt maken. Heeft u hulp nodig bij uw subsidieaanvraag? Wilt u weten hoe de technieken werken en wilt u hier graag onafhankelijk advies over? Stuur een mail naar info@duurzaambouwloket of bel of Whatsapp met een adviseur: 072-7433956.

Subsidieregeling energiebesparing eigenaar én bewoner
Wilt u energiebesparende of isolerende maatregelen uit laten voeren in uw eigen huis? Check dan of u in aanmerking komt voor de vernieuwde subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). De regeling is voor eigenaar én bewoner. Op de website van de RVO vindt u alle informatie over de energiebesparende maatregelen, de voorwaarden en het aanvraagproces van de subsidie.

Subsidieregeling energiebesparing Vereniging van Eigenaren
Wilt u als vereniging van eigenaren energiebesparende maatregelen nemen? Via het rijk kunt u tot 31 december 2022 gebruik maken van de ‘subsidieregeling energiebesparing eigen huis’. De subsidie is bestemd voor VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. Voorwaarde is dat de eigenaren zelf in de woningen wonen en deze niet verhuren. Ook kunt u subsidie ontvangen als u advies inwint.

Energiebespaarlening
De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw huis te kunnen financieren. Via maandelijkse betalingen van de lening spreidt u de kosten over meer jaren.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
Bij de Rijksoverheid kunt u subsidie aanvragen voor kleine installaties voor duurzame energieproductie. De regeling geldt voor bewoners én ondernemers. De volgende maatregelen komen voor subsidie in aanmerking: warmtepompsystemen, pelletkachels, houtgestookte biomassaketels en zonneboilersystemen. In 2019 is in totaal € 100 miljoen beschikbaar. Informatie en subsidie aanvragen? Kijk op de website van de overheid.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)
Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen ook in 2019 gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De SDE+ najaarsronde is geopend van 29 oktober, 9.00 uur tot en met 14 november, 17.00 uur. Er is 5 miljard euro beschikbaar. De SDE+ is een belangrijk instrument voor het realiseren van de doelstellingen van het Energieakkoord. Meer informatie.

Belastingvoordeel voor duurzame investeringen (MIA/Vamil)
Ondernemers die investeren in elektrische bussen, duurzame gebouwen of het efficiënter omgaan met grondstoffen kunnen rekenen op fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op. Kijk voor alle informatie en subsidie aanvragen op de website van de overheid.

Energiebespaarlening voor Vereniging van Eigenaren (VvE)
Woont u in een apartementencomplex en wilt u samen met andere eigenaren duurzame maatregelen toepassen en daardoor besparen op uw energierekening? Op dit moment is er een energiebespaarlening voor VvE's van kracht.

Terugvragen van BTW op aanschaf zonnepanelen
Als je als particulier zonnepanelen aanschaft, kun je de BTW op de aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst. Deze belastingregel geldt als reactie op een uitspraak van het Europes Hof van Justitie. Consumenten die na 20 juni 2013 zonnepanelen hebben laten installeren kunnen van de nieuwe regels profiteren.

Green deal
Bij de ontwikkeling van duurzame initiatieven kunnen bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden tegen barrières aanlopen. Bijvoorbeeld als ze een plan willen uitvoeren om energie op te wekken of om zuiniger met water om te gaan.

De barrières kunnen verschillende oorzaken hebben. Soms zijn het wetten en regels die voor vertraging zorgen. Een andere keer hebben initiatiefnemers moeite om geschikte samenwerkingspartners te vinden. Ook lukt het soms niet om voldoende geld bij elkaar te krijgen.

In die gevallen kan de Rijksoverheid helpen. Ze sluit dan een Green Deal af en zet zich in om de knelpunten weg te nemen. Meer informatie.

Energie-investeringsaftrek
Ondernemers die willen investeren in energiezuinige technieken kunnen in 2019 weer rekenen op fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Bedrijven die investeren in technieken die op de Energielijst staan kunnen tot 45% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. De regeling is dit jaar uitgebreid met energietransitie. Meer informatie en aanvragen.

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie DEI+
Bent u een ondernemer en/of eindgebruiker en wilt u minder energie gaan verbruiken in uw productieproces of heeft u een innovatieve techniek waarmee CO2-emissiereductie kan worden gerealiseerd? Wilt u investeren in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Dan kunt u subsidie aanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten binnen de regeling DEI+.

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties
Wilt u als sportvereniging maatregelen nemen om het energieverbruik te verminderen, dan kunt u gebruik maken van de regeling 'stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties'. De regeling loopt tot 2021 en wordt vanaf 2019 uitgevoerd door Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Meer informatie en aanvragen.